Privacyverklaring


PRIVACY STATEMENT HEIFER NEDERLAND

Stichting Heifer Nederland (Heifer) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Graag vertellen wij u waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Heifer. Per onderwerp geven we de meest relevante informatie.

Onze donateurs zijn ons veel waard, Heifer gaat daarom op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke
Heifer is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

We vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze donateurs en website bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
Heifer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van donateurs-, en overige overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van een nieuwsbrief en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Heifer verwerkt persoonsgegevens via onder andere de telefoon, website en het online portal van Heifer. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Heifer. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Heifer uw Persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Heifer verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).
 • Donaties die aan Heifer worden gedaan (bedrag, datum)

Heifer verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Heifer ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Heifer verstuurt een nieuwsbrief waarmee donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over onze projecten, werkzaamheden en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgen wij voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Heifer gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Heifer deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. 

 

In opdracht van Heifer kunnen zakelijke dienstverleners (bijvoorbeeld drukkerijen) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Heifer maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

 

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Heifer kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Heifer verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Bewaartermijnen
Heifer bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Heifer. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Heifer nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Heifer) maakt.

 

Stuur uw verzoek naar:
Stichting Heifer Nederland, Kade 23, 4703 GA Roosendaal of per email naar info@heifer.nl t.a.v. A. in ’t Veld. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Heifer passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Heifer neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

 

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt. Cookies verwijderen of uitschakelen U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Noodzakelijk/functionele cookies Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. 

 

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

 

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

 

Privacybeleid van derden
Op de website van Heifer kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Heifer behorende, websites. Heifer kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018

Heifer behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document. Heifer raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.