Heifer Impact Capital

De afgelopen decennia is het in het werk van Heifer steeds duidelijker geworden, dat het voor een duurzaam resultaat noodzakelijk is, dat de boeren onderdeel zijn van een sterke economische waardeketen. Hiermee wordt bedoeld dat de inkoop van alles wat nodig is voor het boerenbedrijf en de verkoop van hun producten voor een eerlijke prijs structureel goed zijn geregeld, zodat de prestatie van de boeren ook leidt tot een beter inkomen.

Malawi melkkoelcentrum

In de Heifer projecten van nu wordt veel aandacht besteed aan het tot stand brengen of verbeteren van deze agrarische waardeketens en het versterken van de handelspositie van de boeren door het opzetten van coöperaties en het creëren van extra toegevoegde waarde aan hun producten, bijvoorbeeld door bewerking tot halffabricaten of consumentenproducten.

De oorspronkelijke Heifer-methode werd volledig gefinancierd met filantropische bijdragen uit donaties en overheidssubsidies. De nieuwe aanpak vraagt om een nieuwe manier van financiering. Donaties blijven nodig om de armste boeren te ondersteunen om een leefbaar inkomen te bereiken. Een volwassen boerencoöperatie of bedrijf heeft toegang tot commerciële financiering door banken, maar in de beginfase hebben boeren, coöperaties en bedrijven deze toegang vaak niet, omdat het risico voor de banken te hoog is en de opbrengst te laag. Deze groep heeft behoefte aan financiering met een hoger risico, een lager financieel rendement, maar een groot sociaal rendement door de impact op de doelgroep, de arme boeren. Deze financiering noemen we Impact Investment.

HIC*, Heifer Impact Capital is opgericht in 2018 om in de behoefte aan Impact Investment te voorzien. HIC heeft twee belangrijke functies: het financieren van boeren, organisaties en bedrijven in de waardeketen met de financiële middelen die Heifer International ter beschikking heeft gesteld en het aantrekken van mede-investeerders om schaalvergroting te bereiken.

Financiering, hoe werkt het?

HIC heeft twee belangrijke doelgroepen die elk hun eigen aanpak vereisen. De eerste doelgroep zijn de individuele boeren. Velen van hen zijn gestart met een donatie van Heifer in de vorm van dieren en training en hebben voor hun verdere groei behoefte aan kleinschalige financiering voor investering in bouw, werktuigen, vee etc. en seizoeninkopen zoals veevoer, zaad en bemesting. HIC financiert deze individuele boeren niet rechtstreeks, maar doet dat via lokale microfinancieringsinstellingen, spaar- en leengroepen en lokale coöperaties, die beter gepositioneerd zijn om deze individuele financieringen te verstrekken. 

Om de beschikbaarheid van lokale financiering te bevorderen en de voorwaarden voor de boeren te verbeteren verstrekt HIC risicobeperkende garanties, leningen en financieel advies aan deze instellingen.  

De tweede doelgroep zijn boerencoöperaties en verwerkende bedrijven in de agrarische waardeketen. Vaak leveren de boeren hun producten aan deze organisaties en zijn ze voor hun inkomen afhankelijk van de prijsafspraken met, en de financiële positie van deze bedrijven. HIC heeft voor de financiering van deze bedrijven een aantal oplossingen, waaronder deelname in het kapitaal, langlopende leningen voor investeringen in vaste activa en kortlopende kredieten voor de financiering van de exploitatiecyclus, waaronder tijdige betaling van de boeren voor hun leveringen.

De financieringen van HIC zijn altijd gericht op het bereiken van impact op de boerengemeenschap. Het bedrijfsmodel moet economisch duurzaam zijn en aantonen dat de financiering kan worden terugbetaald. Veel bedrijven zijn nog jong, waardoor intensieve begeleiding nodig is. De financieringsvoorwaarden zijn zacht, met een lage rente en beperkte zekerheden.

Mede-investeerders

Het aandeel van Impact Investment in de financiering van Heifer projecten is de afgelopen jaren snel toegenomen. Het is duidelijk dat een project alleen duurzaam resultaat oplevert, als de boeren deel uitmaken van een economisch duurzame waardeketen. Deze bedrijfsmatige aanpak brengt met zich mee, dat de vraag naar passende financiering sterk groeit. Heifer zoekt daarvoor mede-investeerders. Dat kan door deelname in het Heifer Impact Capital fonds, maar ook door rechtstreekse deelname in lokale projectfinanciering.

Voorbeelden Heifer Impact Investment

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Marius van der Veeken via marius@heifer.nl of telefoonnummer 0165-520123.