Samen met 39 andere organisaties roepen wij op tot solidariteit
De honger voorbij
Laat boeren zelf hun armoede overwinnen
coronacrisis

vraagt om
solidariteit
Honger is onacceptabel en onnodig. Wij zijn ervan overtuigd dat boeren met de juiste kennis over landbouw en goed vee gezonde en betaalbare voeding kunnen produceren. Voor zichzelf en voor de markt.

Om dit te bereiken ontvangen Afrikaanse boeren en boerinnen praktijkgerichte trainingen, bomen, zaden, gereedschappen en dieren. Middelen waarmee zij zelf hun armoede kunnen overwinnen.

Lees meer over onze werkwijze.
Over Heifer
De sleutel naar voedselzekerheid
Wij werken samen met arme Afrikaanse boeren en laten hen op eigen kracht - met zorg voor milieu - een beter leven opbouwen. Voor zichzelf en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. 
      
 
Nieuws
30 maart 2020

Oproep: coronacrisis vraagt om nationale en internationale solidariteit


In een gezamenlijk statement pleit Heifer met 39 andere Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties ervoor dat steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijke organisaties in die landen onderdeel zou moeten zijn van de noodmaatregelen die het kabinet neemt. In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.    Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.   In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.   Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.   Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.   De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.   Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?   Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico's moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.   Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.   Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.    Afzenders: ActionAid ICCO Plan International Amref Flying Doctors International Campaign for Tibet Prisma Arisa Justice and Peace Netherlands Red een Kind CARE Nederland Kerk in Actie RNW Media Centre for Safety and Development Leprazending Rutgers CNV International Liliane Fonds Save the Children COC Nederland Mercy Corps Simavi Cordaid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten SOS Kinderdorpen Dorcas ONE Campaign Terre des Hommes Foundation Max van der Stoel Oxfam Novib Tear Free Press Unlimited Partos Verre Naasten Heifer Pax Wemos Hivos Peace Brigades International - Nederland Woord en Daad ZOA The COVID-19 crisis requires national ánd international solidarity Heifer, together with 39 other NGOs, has co-signed a Partos Appeal for Solidarity. Read the appeal below.   Our lives have changed completely in a short time as the world is being overwhelmed by the effects of this virus. We are all looking for a way to deal with new fears and uncertainties. At the same time, it is mainly solidarity with and protection for the most vulnerable that drives us. Now more than ever, we are thinking about each other, taking good care of our family and friends and those who need extra attention. In the Netherlands, strong measures are in place to protect the vulnerable, prevent the spread of the virus and mitigate the social and economic impact on people and companies. But we are concerned that international coordination and solidarity in combating and tackling this worldwide problem is insufficient. Each country has its own approach within its own borders. Although that is understandable in the short term, the virus does not stop at the border. This pandemic can only be controlled with a coherent, cross-border approach. We will have to show solidarity with vulnerable people everywhere in the world. As human beings we owe this to ourselves and to each other. But it is also necessary for global public health, and therefore in the Dutch interest. Curbing this pandemic is also essential for the economy and our social security. Many developing countries are just now beginning to experience the pandemic, and most do not have a high-quality health care system, good waterworks or a stable food supply. Health care in these countries will quickly collapse without additional support. On average, developing countries have 50 times fewer doctors and 20 times fewer hospital beds per person than in Europe. The virus will also have an impact on the food supply, and finding reliable information about the virus and its control is a problem in many countries. Not to mention fragile states that have been weakened by years of conflict and have to deal with overcrowded refugee camps and slums. Here millions of people live in close quarters, without electricity, clean drinking water, or a regular food supply. How can they keep a safe distance from each other and wash their hands frequently? In addition, measures in some countries threaten to work against people and increase existing inequalities. We see parliaments being closed and space for free press, opposition and human rights defenders limited. Discrimination is on the rise, and women's and girls' rights are under pressure. Think, for example, of marginalized and persecuted groups - like the LGBTI community - that do not have access to good health care. Or women who are structurally underpaid and have to take risks because they cannot afford to stay at home. Support for developing countries and civil society organizations in these countries is necessary, especially in this time of crisis, and should be part of the emergency measures taken by this cabinet. Finally, it is with very good reason that António Guterres, Secretary-General of the United Nations, called on countries this week to contribute to an international emergency fund to deal with the COVID-19 crisis. Without international solidarity, we do not only undermine efforts to tackle the pandemic, but also the values ​​of our society.   Signatories: ActionAid ICCO Plan International Amref Flying Doctors International Campaign for Tibet Prisma Arisa Justice and Peace Netherlands Red een Kind CARE Nederland Kerk in Actie RNW Media Centre for Safety and Development Leprazending Rutgers CNV International Liliane Fonds Save the Children COC Nederland Mercy Corps Simavi Cordaid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten SOS Kinderdorpen Dorcas ONE Campaign Terre des Hommes Foundation Max van der Stoel Oxfam Novib Tear Free Press Unlimited Partos Verre Naasten Heifer Pax Wemos Hivos Peace Brigades International - Nederland Woord en Daad ZOA  


Lees meer »
Blog
23 maart 2020

Samen sta je sterker


Sinds augustus 2018 is de boerengroep ‘Sukhali Djaboot’ betrokken bij het project 'voeding centraal' in Senegal. Het doel van dit project is dat 20.000 gezinnen het hele jaar door voldoende te eten en een stabiel inkomen hebben. De groepsleden van de ‘Sukhali Djaboot’ groep hebben al eerder te maken gehad met organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking, maar de werkwijze was compleet verschillend. Khady Thiongane is een van de groepsleden. "Bij Heifer ligt de focus heel erg op training. Niet alleen praktische training op het gebied van landbouw of veehouderij, maar ook saamhorigheid en samenwerking binnen de gemeenschap. Het besef dat je - individueel maar ook als gemeenschap - veel verder komt door samen te werken en kennis te delen.   Ten tijde van het plaatsen van de eerste dieren werd het de groep als snel duidelijk dat niet iedereen vee vanuit het project zou krijgen, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de groepen zelf. “We namen de gezamenlijke beslissing dat eerst de jongste groepsleden dieren zouden krijgen. Vervolgens maakten we een plan om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt. Ieder lid moest 4kg pinda’s inbrengen zodat we in totaal 100kg hadden. We vonden een veld, wel redelijk ver van huis, wat we konden huren. Niet veel later vonden we een tweede veld, dichter bij huis. Nu hebben we twee stukken land in ons bezit waarop we pinda’s verbouwen. We werken natuurlijk zelf op het land, maar vanwege het vele werk tijdens het oogstseizoen huren we ook hulp in. Aan het einde van het eerste oogstseizoen hadden we twee grote stapels pinda’s die we nog steeds niet helemaal gepeld hebben. We verwachten dat we zo’n 24 zakken van 60 kg hebben geoogst. Een mooi resultaat, maar vanwege het laat op gang komen van het regenseizoen is dit iets minder dan gehoopt.”   Met de opbrengst van de oogst kan de groep de onkosten dekken die gemaakt zijn tijdens het oogstseizoen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze, vanwege de problemen met regenval, met het resterende geld niet in staat zijn het aantal oorspronkelijk geplande dieren te kopen. Maar wel een groot deel. Nog belangrijker is dat het idee dat ze voor ogen hadden werkelijkheid is geworden. “Zelfs als we niet 100% succesvol zijn geweest, zijn we enorm trots op wat we samen hebben bereikt. En we gaan door!”.   


Lees meer »
Facebook
13 februari 2020

Langs de deuren voor Heifer


Hier worden wij zo blij van! De familie Nederlof uit Sliedrecht gaat door weer en wind langs de deuren met folders, mokken en koekjes. Het doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor ons werk. Geweldig toch? Bedankt!!


Lees meer »
Youtube
15 oktober 2019

Bedankt!


Op zaterdag 12 oktober vierde Heifer Nederland haar 20 jarig jubileum. Bedankt voor jullie komst!


Lees meer »